Partners

ACTION SYNERGY SA

Η Action Synergy S.A. (Ελλάδα) είναι ο συντονιστής του έργου EAPPREN. Είναι ένας οργανισμός τεχνολογιών πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης και εφαρμογών εκπαίδευσης και γνώσης, ο οποίος είναι ενεργά εμπλεκόμενος στην ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθοδολογιών εκπαίδευσης όπως επίσης και μαθημάτων βασισμένων στην τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Η Action Synergy S.A. έχει μακρά πείρα στη διαχείριση και στο συντονισμό Ευρωπαϊκών Έργων που ξεκινά από την ίδρυση της το 1987. Μετά την ένταξη της σαν University Enterprise Training Partnership (UETP), έχει αποκτήσει πείρα και στην προώθηση της εργασιακής μάθησης για φοιτητές και αποφοίτους και είναι μέλος της European Alliance for Apprenticeships.

Οι κύριοι τομείς της Action Synergy S.A. είναι: Προώθηση της εργασιακής μάθησης, Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ ενδιαφερόμενων προσώπων και οργανισμών, Ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, Ανάπτυξη τεχνολογιών εκπαίδευσης, Ανάπτυξη μαθημάτων και πλατφορμών e-learning και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, Προώθηση ευρωπαϊκών έργων, Ανάλυση αναγκών μάθησης, Ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και λιστών ικανοτήτων, Ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, αποτελεί ένα από τους πέντε Περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας. Ιδρύθηκε το 1918 και αντιπροσωπεύει σχεδόν ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα της περιοχής του (τα μέλη του ανέρχονται σε πέραν των 230 κατασκευαστικών εταιριών).
Η πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου κατατάσσεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα τους και το εργατικό δυναμικό τους.

Η δραστηριότητα του Συνδέσμου αποτελείται από πολλές διάφορες δράσεις όπως: Η έρευνα γύρω από θέματα επιχειρήσεων, Η ανάπτυξη και προώθηση πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων, Η προώθηση του δημοσίου διαλόγου μεταξύ τοπικών αρχών και των συντεχνιών των εργαζομένων, Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνής επιτροπές, εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις, Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση των γενικών συμφερόντων για την ενδυνάμωση της οικονομίας στην περιφέρεια δράσης.

Eurosuccess Consulting

Η Eurosuccess Consulting (Κύπρος), μέσω μιας δυναμικής ομάδας νεαρών επιστημόνων παρέχει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που απευθύνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στη Κύπρο, ειδικά σε θέματα Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
Η Eurosuccess έχει εντοπίσει από την αρχή, την ανάγκη της δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ της Κυπριακής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής αγοράς και έχει δώσει έμφαση στην εκμετάλλευση των προοπτικών που δημιουργήθηκαν μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Eurosuccess σήμερα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα στη Κύπρο. Έχει επίσης ξεκινήσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχέδια μέσω ενός καλού διεθνούς δικτύου, βασισμένο στην έντονη πείρα του Ιδρυτή της.

Η Eurosuccess στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της όπως επίσης και του προσωπικού της για την βελτίωση του επιστημονικού τομέα της.

Η Eurosuccess, στο παρόν στάδιο, εμπλέκεται σε περισσότερα από 35 έργα των Προγραμμάτων Δια βίου μάθησης, Erasmus + και Justice σε τρία από αυτά ως συντονιστής. Επίσης είναι ένας από τους αξιολογητές για την Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία και τα Νορβηγικά Ταμεία, που προορίζονται για ΜΚΟ.

Η Eurosuccess επίσης είναι μέλος: International International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (OEB) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

Η φιλοσοφία της Eurosuccess Consulting αποτελείται από τις τέσσερις ακόλουθες αρχές: Εκτέλεση, Αναθεώρηση, Βελτίωση, Επανασχεδιασμός. Με αυτή την προσέγγιση, η Eurosuccess στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των συμβουλευτικών δράσεων της και δράσεων ανάπτυξης της. Γι’ αυτό τον λόγο, ο οργανισμός έχει πιστοποιηθεί με τα Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο επιθεωρείται και αναθεωρείται συχνά.

Επίσης, η Eurosuccess Consulting, έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), η οποία είναι η σχετική δημόσια αρχή σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού ιδρύθηκε το 1962 και αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου της Λεμεσού για τη δημιουργία ενός οργανισμού που να προασπίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

Από τη δημιουργία του, στα πρώτα στάδια της δεκαετίας του 1960, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης και επαρχίας με ενέργειες, παραστάσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την πραγματοποίηση έργων ζωτικής σημασίας για τη Λεμεσό.

Το Επιμελητήριο έχει εργαστεί για να καταστούν πραγματικότητα έργα μείζονος σημασίας, όπως για παράδειγμα οι βιομηχανικές περιοχές, το νέο λιμάνι, ο υδατοφράκτης του Κούρρη, η μαρίνα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και άλλα.

Ήταν επίσης το Επιμελητήριο Λεμεσού που από τις αρχές του 1960, συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα για τη διοργάνωση της Γιορτής του Κρασιού η οποία έχει ταυτιστεί με την σύγχρονη ιστορία της Λεμεσού ως μια εκδήλωση εμπορικού, τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Με το πέρασμα των χρόνων το Επιμελητήριο συνεχίζει να είναι ο πρωτεργάτης σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση σημαντικών έργων στη Λεμεσό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρον και αναπτύξει πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων για οδικά έργα, για το Τεχνολογικό Πάρκο, καθώς επίσης για μια σειρά έργα τουριστικής υποδομής, όπως το συνεδριακό κέντρο το καζίνο και άλλα.

Οι κυριότεροι στόχοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού είναι οι ακόλουθοι:

- Να στηρίζει και να προωθεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης της Λεμεσού.

- Να προωθεί οικονομική δραστηριότητα που να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Λεμεσού και να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα μέλη του.

- Να συνεισφέρει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, το οποίο έχει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στο καθορισμό της Κυβερνητικής πολιτικής.

Εμπορικό Επιμελητήριο Σλοβενίας

Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Σλοβενίας (CCIS), παρέχει σημαντικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα και είναι ιδανικός τοπικός συνεργάτης για τους ξένους επενδυτές. Το CCIS ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 160 χρόνια και έχει μέλη του 7.000 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και από όλες τις περιοχές. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός – μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα μέλη του και διαθέτει την μεγαλύτερη επιρροή στην Σλοβενία. Το CCIS ενώνει κάτω από την στέγη του 24 κλαδικούς οργανισμούς οι οποίοι εκπροσωπεύουν όλους τους κλάδους της Σλοβένικής οικονομίας. Το CCIS διαχειρίζεται ένα δίκτυο 13 περιφερειακών Επιμελητηρίων.

Το CCIS επέχει θέση αντιπροσωπευτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και λόγω αυτού αποτελεί εταίρο για την κυβέρνηση στην προετοιμασία της νομοθεσίας και των πολιτικών που ακολουθούνται. Το CCIS είναι εταίρος σε πολλούς κυβερνητικούς θεσμούς, συμβούλια και επιτροπές, παρέχοντας υποστήριξη με τεχνογνωσία και εμπειρία.

Το CCIS είναι ένας κοινωνικός εταίρος και παραμένει εταίρος σε περισσότερες από 20 συλλογικές συμφωνίες, συμφωνίες με ελάχιστη αμοιβή και κοινωνικές συμφωνίες. Το CCIS είναι μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Σλοβενίας

Το CCIS μπορεί να παρέχει στα μέλη του υποστήριξη διαθέτοντας περισσότερα από 100 εξειδικευμένα στελέχη σε όλο το εύρος των κλάδων της οικονομίας της Σλοβενίας από το εμπόριο και την βιομηχανία μέχρι τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Σαν μέλος των EuroChambers (την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων) το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) καθώς επίσης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, το CCIS αποτελεί μέρος ενός διευρυμένου διεθνούς δικτύου με αναρίθμητες επαφές.

Το CCIS                 εμπλέκεται σε πολυάριθμά εθνικά και διεθνή έργα τα οποία σχετίζονται με έρευνα και ανάπτυξη, επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα, παγκοσμιοποίηση, κοινωνικά θέματα, (ίσες ευκαιρίες, κοινωνικό διάλογο) όπως επίσης εκπαίδευση και μάθηση.

Για τους ξένους επενδυτές στην Σλοβενία, το CCIS μπορεί να προσφέρει επιχειρηματικές πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση εκδηλώσεων, πρόσβαση στις καινοτόμες οργανώσεις της Σλοβενίας, δυνητικά έργα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας. Το CCIS έχει αναπτύξει μία αναλυτική βάση δεδομένων για τον επιχειρηματικό κλάδο της Σλοβενίας και διατηρεί ενημερωμένες αναλύσεις για τις οικονομικές τάσεις καθώς και χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και οργανισμών. Όλη αυτή η πληροφορία είναι ελεύθερα διαθέσιμη στα μέλη.

Το CCIS υποστηρίζει επιπλέον επιχειρήσεις με διαμεσολάβηση και άδειες, με άλλα σημαντικά έγγραφα και διοργανώνει τακτικά εργαστήρια, εκδηλώσεις δικτύωσης, συναντήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους και σεμινάρια για συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος του επιχειρηματικού κόσμου.

 

Μια ειδική υπηρεσία που παρέχει το CCIS είναι η πρόσβαση σε συνέδρια, φιλοξενώντας μέχρι 600 συμμετέχοντες διοργανώνοντας κάθε είδους εκδήλωση. Επιπλέον το CCIS διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία για μίσθωση από τα μέλη του.

Το CCIS εργάζεται σκληρά για να ενισχύσει τον επιχειρηματικό κλάδο της Σλοβενίας και για να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κυρίως σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα συνεχίσει να λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Σλοβενία.

Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο Πολωνίας.

Το Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος συστάθηκε για να προστατεύει και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των συνδεδεμένων επιχειρηματιών. Ιδρύθηκε το 1997 στο Szczecin σε μία πρωτοβουλία 60 επιχειρήσεων. Από την ίδρυση του διατηρεί επαφή με περισσότερους από 150 οργανισμούς με παρόμοιο επιχειρηματικό προφίλ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πολωνίας και της Ευρώπης. Η Δυναμική ανάπτυξη και η συνεχής είσοδος νέων μελών το φέρνει στη θέση του μεγαλύτερου Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Πολωνία. Αυτή την εποχή φέρνει σε επαφή περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις στην Πολωνία.

Επεκτείνει συστηματικά τις περιοχές των δραστηριοτήτων του. Γραφεία του Βόρειου Εμπορικού Επιμελητηρίου βρίσκονται ήδη σε 5 πόλεις: Swinoujscie, Koszalin, Wałcz, Myśliborz και Choszcznie.

Ο σκοπός των καθημερινών προσπαθειών των εργαζομένων του Βόρειου Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής ζωής,  υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες μελών, και να προωθήσουν την ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Αυτό που προετοιμάζει το Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του, είναι ένα εύρος δωρεάν επιδοτούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμβουλευτική, τουριστικά και επιχειρηματικά ταξίδια, τακτικές εκδηλώσεις και κοινωνική ένταξη. Επιπλέον υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία επηρεάζουν, βελτιωτικά, την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Το Βόρειο Εμπορικό Επιμελητήριο έχει πραγματική επίδραση στις επιχειρήσεις όχι μόνο στην Δυτική Pomerania αλλά σε ολόκληρη την Πολωνία. Οι εκπρόσωποί του συχνά εμφανίζονται σε ρόλο συμβούλου των αρχών και των ιδρυμάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μπορούν ακόμα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως αστικά βιομηχανικά συμβούλια και συστάδες επιχειρηματιών οι οποίοι μάχονται για την άρση ανασταλτικών κανονισμών.

Γενικό Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Fundación General Universidad de Granada Empresa)

Το Fundación General Universidad de Granada Empresa είναι ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε το 1989 έχοντας στόχο την προώθηση της δημιουργίας μόνιμων δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστήμιου της Γρανάδας και του πλησιέστερου κοινωνικού και παραγωγικού ιστού.

Το Fundación General Universidad de Granada Empresa είναι μία οντότητα η οποία εξειδικεύεται στην σχεδίαση, οργάνωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ίδρυμα επίσης αναπτύσσει στρατηγικές που έχουν στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης μεταξύ επαγγελματιών, επιχειρήσεων και οργανισμών του πλησιέστερου πλαισίου.

Επιπλέον, το ίδρυμα αναπτύσσει περιφερειακά, εθνικά και διεθνή έργα τα οποία προσανατολίζονται στην ενθάρρυνση των ανέργων στην αγορά εργασίας, κυρίως τους απόφοιτους πανεπιστημίου, καθώς επίσης και την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, στον τομέα της καινοτομίας, το ίδρυμα υποστηρίζει την δημιουργία τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων και προσφέρει τεχνολογικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και ερευνητές για την ανάπτυξη έργων έρευνας – ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μερικοί αριθμοί για το Fundación General Universidad de Granada Empresa

  • Περισσότερα από 25 χρόνια δέσμευση με την εκπαίδευση
  • Περισσότερες από 500 εκπαιδευτικές δράσεις
  • Περισσότεροι από 000 σπουδαστές
  • Περισσότερες από 50 εθνότητες μεταξύ των μαθητών
  • Περισσότερες από 70 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την προώθηση των μαθητών
  • Περισσότερα από 15 διεθνή έργα τα τελευταία 5 χρόνια σε συνεργασία με περισσότερους από 30 αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς οργανισμούς.

Dobrich Chamber of Commerce and Industry

The Chamber of Commerce and Industry – Dobrich is an autonomous non-governmental organisation established to support local entrepreneurial activities and to enhance regional economic development and prosperity. The chamber’s main goals include the encouragement of international trade and investment as well as serving as a reliable representative of its local members at the national and international level.
There are currently around 200 members of the chamber, consisting of both private and public companies in the region of Dobrich.

The Chamber of Commerce and Industry - Dobrich offers its members and external clients a comprehensive portfolio of consultation and information services, including: trade register entries, certification of official documentation, information on investment, funding and partnership opportunities, access to international databases, a full package of business services for company missions, international fairs and company presentations, qualification seminars and courses, business planning, market research, specific contracts with foreign companies, legislative (national and European Union law) accounting consultations, translations and legislation services. Built on the foundations of the former EuroInfo Centre, in 2008 the Dobrich Chamber became a regional node within the larger information and consultation network for enterprises established by the European Commission – the Enterprise Europe Network. Within this network the Chamber provides services on innovative development, business co-operation, and participation in national and international programmes to the North East planning region.

The 200 members of the chamber include: electrical construction maintenance and repair companies, manufacturers of construction supplies, a college of technology, engineering and construction companies, agricultural equipment and machinery manufacturers, agricultural producers and others. The chamber supports innovation and research in these companies by providing free advice for its members as well as in the inclusion of databases for business cooperation. The chamber has been involved in projects promoting innovation in the region such as INNOCOOP which aims at training those in the region on innovative methods of collaboration through the internet. It was also a partner in the EURO Dobrudja project which aimed at organising support services and the implementation of business innovation by offering integrated business services.

EFVET

European Forum on Vocational Education & Training (EFVET) is a unique European-wide professional association which has been created by and for providers of technical and vocational education and training (TVET) in all European countries.
Its mission is to promote quality and innovation in Technical and Vocational Education and Training throughout Europe and to develop collaboration, mutual co-operation and sharing of good practice. EFVET also give colleges a platform of influence in European TVET policy and provide a transnational framework to support all co-operative actions aimed at enhancing and improving technical and vocational education and training.

EfVET has a key role in representing its members and contributing to EC policy debate on behalf of the VET sector EfVET is involved in the process of Lifelong Learning via EUCIS (European Civil Society Platform for Lifelong Learning)

Latvia Chamber of Commerce

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) is a voluntary, non-governmental organization, which unites different types of enterprises - micro, SME’s as well large-sized companies from all regions and economic sectors of Latvia. Representing individual companies, industry associations as well city business clubs and other businessmen unions, LCCI became the largest politically independent organization with more than 1500 Members. There are different reasons why enterprises choose to become the part of LCCI – LCCI represents the interests of entrepreneurs in governmental institutions on both state and regional level, as well offers wide list of services, as a result ensuring that there are excellent companies in the excellent and successful business environment in Latvia. Overall LCCI works in the following areas: 1)Business environment, 2)Lobbying, 3)Competitiveness, 4)Export and 5)Arbitration. LCCI has been already the voice and representative of Latvian enterprises more than 80 years.
LCCI has 7 regional departments which are located in the biggest regional towns of Latvia. Regional departments actively work in all LCCI fields, providing services for those enterprises, which are located too far from the capital.

The strongest part of LCCI is based on its fully-fledged Membership in the international network of commerce and industry chambers – the Association of the European Chambers of Commerce and Industry (EUROCHAMBRES) as well International Chamber of Commerce (ICC). LCCI is a Member of The Hanse-Parlament association as well.